12-01-2024 | blog | Verduurzamen, Nieuwbouw, Renovatie, Brandveiligheid

Bouwambities en zonnepanelen zitten brandveiligheid in de weg

Brandweer4

De recente branden met zonnepanelen zetten de discussie over brandveilig bouwen op scherp. Bij de brandweer zijn de zorgen groot en wordt er geroepen om meer en strengere regels. "In deze tijd van energietransitie wordt steeds meer met lichte materialen gewerkt en er mogen steeds meer zonnepanelen zonder vergunning op daken worden geplaatst", zegt Marcel Koene van brandweervereniging Brandweer Nederland. "Als deze ontwikkeling doorgaat, leidt dat tot onveilige situaties." Met de exponentiële groei van het aantal zonnepanelen op daken neemt uiteraard ook de discussie over de brandveiligheid een vlucht. 

 

De oorzaak van branden bij PV-installaties is volgens TNO in de meeste gevallen een probleem met de connectoren (‘cross mating’). Bij brand in de installatie behorende bij de zonnepanelen kan de brand zich ongeacht het type dakbedekking en isolatie langs de kabels uitbreiden naar de zonnepanelen en andere delen van het gebouw.

 

Regelgeving PV-systemen

PV-installaties zijn elektrische installaties en moeten voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen voor elektrische installaties. Vanuit Bouwbesluit 2012 moet de installatie voldoen aan de eisen in NEN 1010  ‘Laagspanningsinstallaties’ voor zover die betrekking hebben op veiligheid. In 2015 is NEN 1010 uitgebreid met eisen aan PV-installaties (deel 712). In NEN 1010 wordt expliciet gesproken over het voorkomen van brand als gevolg van kortsluiting en oververhitting in de installaties. Connectoren waarmee leidingen aan elkaar worden verbonden, moeten voldoen aan NENEN-IEC 628529, op een manier dat ze goed bij elkaar passen. Verschillende merken onderling zijn wellicht niet compatibel en daardoor samen ongeschikt. Het is daarom alleen toegestaan een stekker en contrastekker van een verschillend fabricaat toe te passen als beide fabrikanten de compatibiliteit onderschrijven. Daarnaast is er een wettelijk verplichte CE-markering op componenten van PV-systemen. In de Benelux zijn er geen wettelijk verplichte kwaliteitssystemen voor PV-installaties. In het Bouwbesluit 2012 en NEN 6068 staan voorschriften voor brandveilige toepassing van zonnepanelen op daken en aan gevels. Een NEN-werkgroep werkt momenteel aan bij de voorschriften passende prestatie-eisen.

 

Een conclusie die kan worden getrokken is dat de opbouw van de dakbedekkingsconstructie niet de oplossing is voor het brandrisico van daken met PV-panelen. Een aanpak gericht op het voorkomen van brand door een PV-installatie en het ontwikkelen van effectieve maatregelen parallel daaraan is essentieel. Daarvoor is kennis van het brandgedrag van PV-installaties op daken nodig. In het ontwerp van een PV-installatie voor het platte dak moeten al maatregelen ter beperking van de brandvoortplanting worden meegenomen. Dan kan worden gedacht aan de maximale omvang van een cluster panelen, de oriëntatie, compartimentering en een afscherming tussen de panelen en de dakbedekking.

 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan een rol spelen in het geval het gaat om nieuwbouw. De kwaliteitsborger zou een PV-installatie als risico moeten bestempelen en toezicht moeten houden op de montage en de installatie. Dat geldt niet voor plaatsing van PV-installaties op bestaande gebouwen. In veel gevallen is dat vergunningsvrij.

 

Goede oplossingen die ook kostenefficiënt zijn en waarbij de DIA Groep gebruik maakt van duurzame oplossingen die passen in de tijdsgeest van nu. Wij verzorgen de brandbeveiliging voor onder andere cultureel-, hotel-, onderwijs-, en industrieel vastgoed. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor brandveiligheid advies bij gestapelde woningbouw en kantoorhuisvesting. Onafhankelijk integraal advies voor nieuwbouw projecten, renovatie en monumentale panden. Projectontwikkelaars, installatieadviseurs, installateurs, dakdekkers en (toekomstige) eigenaren van PV-installaties wordt aangeraden een Plan van Aanpak op te stellen. Hoe worden de onderkende brandrisico’s zoveel mogelijk weggenomen? Vanaf de start van het project alle stakeholders betrekken bij een brandveilige, duurzame, integrale installatieoplossing voor de toepassing van zonnepanelen. Een veilige oplossing op weg naar dit onderdeel van een duurzame energietransitie. Eerst Denken-Dan Doen!