05-04-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Verduurzamen

De gebouwde omgeving evolueren voor gezondheid en welzijn

Clean adn Safe Environment2

Prioriteit geven aan de behoeften van mensen bij de start van elk vastgoedproject. Het belang van optimaal, onafhankelijk duurzaam advies op het gebied van installatie advies, exploitatie advies en brandveiligheid.

 

Veel factoren beïnvloeden de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen, inclusief de dagelijkse verblijfsomgeving. De planning en het technisch ontwerp van de gebouwde omgeving kunnen het welzijn bevorderen, voor mensen en de gemeenschappen waarvan ze afhankelijk zijn. Hoe kan de toekomstige infrastructuur een optimale impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen? Mensen brengen een groot deel van hun leven door in gebouwen, maar toch creëren veel binnenomgevingen geen optimale omstandigheden om het welzijn van de gebruikers te ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zich meer dan 80 procent van de tijd in gebouwen bevinden, en als we auto's en openbaar vervoer meerekenen, neemt de hoeveelheid tijd binnen toe tot ruim 90 procent. Dit onderstreept de noodzaak om structuren en systemen voor gezondheid en welzijn te plannen en te ontwerpen. Dit betekent dat de DIA Groep als technisch adviseur voor projecten in de gebouwde omgeving ontwerpen maakt die bij mensen, de (eind) gebruiker passen, in plaats van van mensen te eisen dat ze in omgevingen passen die misschien niet geschikt voor hen zijn. Een dergelijke verschuiving vereist meer inzicht in de manier waarop verschillende aspecten van de gebouwde omgeving de gezondheid en het welzijn van een persoon beïnvloeden, zowel fysiek als mentaal. We hebben gezien dat natuurlijk licht, handige mogelijkheden om trappen te gebruiken in plaats van liften, en systemen die voor frisse, schone lucht zorgen, de algehele gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen. De potentiële impact van een project op het belangrijkste bezit van een organisatie – de mensen – wordt echter niet altijd meegenomen in de business case bij het beoordelen van de waarde die een project kan toevoegen aan de gebouwde omgeving.

 

Wanneer een ontwerpteam beslissingen neemt over bouwsystemen en constructies, zijn de factoren die doorgaans in overweging worden genomen of prioriteit krijgen kapitaalkosten, levenscycluskosten en energie-efficiëntie. Om de langetermijnimpact van beslissingen op mensen echt te begrijpen, is het essentieel om bij de start van elk project rekening te houden met de voortdurende menselijke kosten en voordelen voor het welzijn en deze te prioriteren, naast het evalueren van de traditioneel beschouwde kosten van energie en onderhoud. Deze benadering van vastgoedprojecten ondersteunt ook duurzaamheid vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.

 

Naarmate certificeringssystemen voor gezondheid en welzijn, zoals BREEAM, Leed en WELL, steeds meer worden toegepast en welzijn de prioriteit krijgt in alle ontwerp discussies, zal het proces verbeteren en zullen de resultaten de gezondheid en het welzijn van de gebruikers beter ondersteunen. Het komt erop neer dat van gezondheid en welzijn een beleidsprioriteit en een ontwerp prioriteit wordt gemaakt. Om het algehele systeem van de gebouwde omgeving voor mensen te laten werken, moet het ontwerp van elk onderdeel worden overwogen vanuit persoonlijke en volksgezondheid oogpunten, en moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de mens en de natuurlijke omgeving. Naast het begrijpen hoe mensen het project zullen gebruiken, moeten planners, ontwerpers en technisch adviseurs routinematig begrijpen hoe de gewenste som zal worden bereikt door de ‘interactie’ van de onderdelen. Hoe past het bij het ontwerpen van een gebouw in de algehele omgeving? Hoe zal dit zich verhouden tot de omliggende infrastructuur en de open ruimten die deel uitmaken van het gebied? Deze en andere punten moeten deel uitmaken van een discussie over gezondheid en welzijn die al vroeg in het ontwerpproces meteen bij het begin van het project. Er baat bij hebben om te beginnen met een projectvisie die gevormd wordt door gezondheid en welzijn en die de inzet van het hele projectteam krijgt. Het is ook essentieel om te overleggen met de mensen die in een gebouw gaan verblijven. Er bestaat een zeer reëel risico dat het ontwerp fout gaat als ontwerpbeslissingen niet worden genomen met een diep en breed menselijk begrip van hun geleefde ervaring. De betrokkenheid van de gemeenschap is noodzakelijk  tijdens het ontwerpproces om gemeenschappen in staat te stellen veerkrachtiger te worden. Door contact te maken met mensen in de gemeenschap krijgt men beter inzicht in de unieke lokale vereisten en behoeften van de gemeenschap die anders misschien over het hoofd worden gezien. De mensgerichte ontwerpbenadering bestrijdt deze onbedoelde ontwerp voorkeur door inclusieve betrokkenheid bij het consultatieproces van het project.

 

Vastgoed en de klimaatcrisis

Eigenaars van vastgoedportefeuilles hebben een reële urgentie om hun activiteiten te moderniseren en koolstofvrij te maken als onderdeel van de transitie naar een klimaatneutrale wereld in 2050. Door hun operationele uitstoot aan te pakken, kunnen eigenaren en exploitanten van activa niet alleen aan hun milieu verantwoordelijkheden voldoen, maar ook zorgen voor een levensvatbare toekomst voor hun investeringen. Het koolstofvrij maken van vastgoedportefeuilles zal de waarde van hun activa verhogen door ze aantrekkelijk te maken voor zowel investeerders als huurders, waardoor het risico van gestrande activa, waardeverlies en verminderd concurrentievermogen wordt vermeden. Verbetering van de bestaande gebouwenvoorraad door middel van upgrades van de schil om de prestaties te verbeteren: maatregelen omvatten onder meer het upgraden van ramen, het toevoegen van isolatie en het afdichten van de schil om tocht te verminderen. Het upgraden van de gebouwapparatuur, inclusief verlichting, sensoren en transformatoren voor energiebeheer. Het inzetten van digitale optimalisatie door het gebruik van AI, het introduceren van IoT-sensornetwerken voor beheer op zoneniveau en geavanceerde verlichtingsregelingen. Een digitale aanpak van upgrades is  vaak de meest effectieve manier om de energieprestaties te verbeteren en CO2-uitstoot in bestaande kantoorgebouwen te verwijderen, met minimale verstoring voor de bestaande huurders. Het implementeren van een digitale en elektrische aanpak in bestaande kantoorgebouwen zou de operationele CO2-uitstoot met 42% kunnen verminderen. 

 

Een verdere reductie tot 28% kan worden bereikt als de verwarming op fossiele brandstoffen wordt vervangen door elektriciteit en er een microgrid met lokale hernieuwbare energiebronnen wordt geïnstalleerd. Dit zou resulteren in een totale potentiële koolstofbesparing van wel 70%.

 

De DIA Groep is gedreven het maximale te bereiken in technische installaties. Het gaat altijd om de gebruikers, het gebouw, de opdrachtgever en de beste onafhankelijke, duurzame oplossing. Toekomstbestendig en Comfortabel!