27-06-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Verduurzamen, Smart Building, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

De ingenieur van de toekomst

Met welke uitdagingen zullen de ingenieurs van de toekomst worden geconfronteerd over pakweg 10, 20 en 30 jaar? Hoe ziet de (mannelijke of vrouwelijke) ingenieur van de toekomst er uit? Een aantal trends zorgen voor onomkeerbare veranderingen in de omgeving waarin ingenieurs hun vaardigheden tonen en tot uiting brengen. Door hierbij een holistische benadering te hanteren – de omgeving beïnvloedt de persoon –, is het belangrijk om onder de aandacht te brengen en zodoende inzicht te krijgen in de vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die de ingenieur van de toekomst idealiter in huis heeft.

De eerste verschuiving doet zich voor op technologisch vlak. Digitale technologie speelt tegenwoordig een hoofdrol in de economie en de samenleving. Na de globalisering die tijdens de jaren ‘80 en ‘90 in de handel en in de financiële wereld plaatsvond, zijn we terechtgekomen in een inter-geconnecteerde wereld waar digitale technologie de baas is. Informatie-uitwisseling en de manier van werken veranderen razendsnel. De tweede trend die de komende jaren een impact zal hebben op ingenieurs, is de horizontalisering van organisaties. Voor de ingenieur houdt dat in dat, in het licht van de democratisering van kennis en de directe impact ervan op de waardeketen, het relationele aspect en collectieve intelligentie nu optimaal tot hun recht kunnen komen. Die machtsoverdracht naar de gebruiker zet het begrip ‘klant’ en gebruik voorop met een iets mindere focus op structuren, organisaties en plannen. De mens voorop! Een derde trend die we kunnen vaststellen, is die van de ‘hybridisering’. Diversiteit in de context van een ingenieur, kan de sleutel tot succes zijn en wordt ook wel veerkracht of aanpassingsvermogen genoemd.

De ingenieur van morgen zal tegelijk moeten kunnen omgaan met zowel abstracte als tastbare gegevens. Naast puur technische kennis zal de ingenieur moeten werken aan een reeks grensoverschrijdende vaardigheden om die nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden “soft skills”.  Ooit was er een tijd waarin werd verwacht dat een ingenieur bouwde, dat hij op kwantitatieve en intelligente wijze zijn steentje bijdroeg aan het bouwwerk. Nu draait het meer om methoden te vinden, die inclusiever en minder vervuilend zijn. De ingenieur van de toekomst moet een expert worden in het herdefiniëren van de waardeketen, die niet meer enkel van producent naar gebruiker gaat, maar ook van gebruiker naar ontwerper. De vindingrijke ingenieur is niet langer iemand die kennis verzamelt, maar iemand die de grenzen verlegt of de schijnbare limieten van een project opzoekt. Het voortdurend aan de kaak stellen van referentiemateriaal en zich verdiepen in de praktijk in plaats van in “boeken” zal ook een belangrijke kwaliteit zijn. De ingenieur moet ervan uitgaan dat het niet mogelijk is om haar of zijn doelstellingen alleen te bereiken – niet op het vlak van kennis, en ook niet qua tijd of klanttevredenheid. De juiste oplossing moet elders gezocht worden, in nauwe samenwerking met andere betrokken stakeholders.  Omgaan met de ethische, juridische, maatschappelijke en politieke kwesties van technologie in de productieketen is een cruciale vaardigheid voor de ingenieur die een plek wil vinden in de professionele wereld van de komende 20 jaar. De verantwoordelijke ingenieur is iemand die nee durft te zeggen, maar tegelijkertijd wel een oplossing aandraagt om gezamenlijk en op een andere manier te innoveren.

Het team van ingenieurs bij de DIA Groep werkt continu aan de meest optimale technische oplossingen op het gebied van installatieadvies, exploitatieadvies en brandveiligheid voor onze opdrachtgevers. Onafhankelijk, slim en duurzaam. Toekomstbestendig, met lef en vakkennis.

toekomst 2 e2