25-01-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Brandveiligheid, Verduurzamen

De installatie en exploitatie adviesbranche heeft adviseurs nodig met voortschrijdend inzicht

Voortschrijdend inzicht2

De branche heeft mensen nodig die inhoudelijk kennis hebben van duurzame technieken, voortschrijdende technologie en van de integratie tussen bouwkundige- en installatietechnische technieken. Mensen die zaken echt op verschillende abstractieniveaus kunnen doorgronden. Die integraal kunnen ontwerpen, (slimme) duurzame oplossingen kunnen bedenken en de juiste oplossing kunnen formuleren richting de opdrachtgevers.

In juli 2023 gaf Techniek Nederland aan dat na jaren van forse groei het productievolume in de installatiebranche in 2024 en 2025 waarschijnlijk licht daalt. Minder vergunningen voor woningnieuwbouw zijn de voornaamste oorzaak van die daling. De vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen blijft echter stabiel. De sectoren overheid, zorg en onderwijs laten een lichte krimp zien. Ook het productievolume in de infratechniek daalt iets. Dit blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2024 en verder,  dat onderzoeksbureau Bouwkennis opstelde in opdracht van Techniek Nederland.

De vooruitzichten voor de technieksector zijn nog altijd positief: er is volop werk in de installatiebranche. De lichte daling van het productievolume geeft techniekbedrijven de mogelijkheid om achterstanden in te lopen. De kans is dus groot dat de wachttijden gaan afnemen en dat is goed nieuws voor opdrachtgevers. De vooruitzichten voor de periode na 2025 blijven goed. De energietransitie krijgt steeds meer vaart en het aandeel techniek in bouwprojecten blijft groeien.

Voortschrijdend inzicht is de kern van de wetenschap. Het werkt zo: op basis van nieuw onderzoek worden bestaande inzichten mogelijk verworpen en nieuwe inzichten ontwikkeld. Deze nieuwe inzichten kunnen leiden tot andere praktische implicaties. Voortschrijdend inzicht is de kern van maatschappelijke vooruitgang. Handelen op basis van voortschrijdend inzicht is niet altijd gemakkelijk. Het kan betekenen dat je een gewoonte moet veranderen of moet terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Voortschrijdend inzicht is ook de kern van een goed functionerend installatie- en exploitatie adviesbureau. Als op basis van nieuwe data en analyses blijkt dat de oorzaak van een probleem elders ligt dan waarop in eerste instantie gestuurd wordt, dan moet de adviseur dit communiceren aan zijn opdrachtgever en een nieuwe aanpak voorstellen. Dát is handelen op basis van voortschrijdend inzicht.

Voortschrijdend inzicht is vaak ook de kern van wet- en regelgeving rond duurzaamheid in de vastgoedmarkt. Bij leefomgeving en openbare ruimte gaat duurzaamheid bijvoorbeeld over vraagstukken als energieverbruik, verantwoorde materialen en klimaatadaptatie.

Wat zijn de 5 belangrijkste onderwerpen die onze opdrachtgevers en wij als ingenieur-adviesbureau moeten meenemen in een integraal, duurzaam ontwerp advies voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in de gebouwde omgeving?

1. Energielabelplicht

2. Energielabel C-plicht

3. BENG-eisen

Overigens staat het Bouwbesluit vol met andere duurzaamheidseisen voor gebouwen. Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden ingevolge het Bouwbesluit al langer eisen bij verbouwing en renovatie.

4. Energiebesparingsplicht

5. Auditplicht: voor grotere ondernemingen kan daarnaast een auditplicht gelden. Doel van de audit is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. Deze verplichting is van toepassing op de Wet milieubeheer-inrichtingen met 250 FTE of meer, of als sprake is van een jaaromzet van €50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Vastgoedpartijen zullen de komende jaren worden geconfronteerd met een toenemende regeldruk in verband met het streven naar verduurzaming. Zo is in het klimaatakkoord het doel gesteld om te komen tot CO₂ - arme utiliteitsbouw in 2050. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft eind 2020 in een kamerbrief aangekondigd dat bedrijven en instellingen vanaf 2023 verplicht zijn om naast energiebesparende maatregelen, ook CO₂ - reducerende  maatregelen te treffen. Verder denkt het kabinet na over een zogenoemd materialenpaspoort voor gebouwen.Daarnaast zullen de regels met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid ingrijpend wijzigen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De opdrachtgevers van de DIA Groep maken naar tevredenheid gebruik van het voortschrijdend inzicht van onze ingenieurs als het gaat om installatie- exploitatie en brandveiligheid advies. Het team is flexibel. Ons motto - eerst Denken - dan Doen biedt ruimte om inzichten die tijdens het advies- en ontwerpproces voor een integrale, duurzame en onafhankelijke oplossing boven tafel komen, op een adequate manier te tackelen.