01-12-2023 | blog | Verduurzamen, Brandveiligheid, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Nieuwbouw, Renovatie

DigiAkkoord 2030

DigiGo2

Techniek Nederland heeft met een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector op 23 maart 2023 het nieuwe digiAkkoord tot 2030 en de allereerste digiDeal getekend. Daarmee wordt ingezet de komende jaren op de  versnelling van de – noodzakelijke - digitalisering en ketenoptimalisatie in de techniek branche.

 

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. Techniek Nederland heeft de allereerste digiDeal ingediend. Samen met partners Ministerie van Binnenlandse Zaken, TVVL, ISSO, Dutch Green Building Council werd de Bespaarsamen deal bekrachtigd. Door de verbinding tussen digitalisering, werkelijk energieverbruik en slimme processen wordt een versnelling in de verduurzaming van circa 120.000 utiliteitsgebouwen beoogd.

 

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden: kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen.

 

Wat omvat het digiAkkoord tot 2030?

Veel betrokken partijen bij het digiAkkoord tot 2030, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk. Voortbouwend op de sterke samenwerking basis die er met digiGO nu bestaat, is het digiAkkoord tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliserings kansen. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen in concrete projecten en worden  kennis, ervaring en het netwerk van betrokken partijen ontsloten om het benutten van digitalisering kansen te realiseren. 

 

Met de realisatie van het digitaliseringsdoel beogen digiPartners een bijdrage te leveren aan de volgende ketenoptimalisatie-doelen:

• Minstens 1,6% jaarlijkse groei arbeidsproductiviteit in de periode van 2024-2030

 

• Minstens 25 % reduceren van de geschatte jaarlijkse 9 miljard faalkosten uiterlijk in 2030

 

• Minstens 60% CO2-reductie in Nederland in 2030

 

• Minstens 50% stikstofreductie in de bouw en installatie logistiek uiterlijk in 2030

 

• Minstens 50% van de bouw en installatie-economie circulair uiterlijk in 2030

 

• Minstens 25% verkorting van doorlooptijd van (ver)bouwprojecten (o.a. in efficiëntere vergunningverlening) uiterlijk in 2030.

 

Wij zitten in een tijd waarin de impliciete kennis transformeert naar expliciete kennis. Impliciet wil zeggen dat het belegd is in het hoofd van een enkele specialist die zelf weet hoe de data zich tot elkaar verhouden. Expliciet wil zeggen dat de kennis geobjectiveerd is: verbonden met objecten, die weer met elkaar verbonden zijn. Zo kan niet alleen de mens associëren, maar kan ook de computer de informatie interpreteren. Hoe? Het semantisch model maakt het mogelijk. Semantiek is de studie van de betekenis van woorden. Het model is de vereenvoudigde representatie van het stukje werkelijkheid. Waar de computer in het verleden meer tabel georiënteerd werkte, maken jonge en bewezen technieken het mogelijk om objectgeoriënteerd te werken. Ondersteunende technieken ontsluiten vervolgens mogelijkheden tot informatie uitwisseling. In de Nederlandse energie-, bouw- en infrasector wordt samenwerking tussen organisaties door semantische modellen ontwikkeld. BIM Building Information Management ondersteunt organisaties om de kansen van deze technologie zowel in de uitwisseling, als ook voor de interne besluitvorming en optimalisatie van processen in te zetten.

 

DIA Groep als expert op het gebied van installatieadvies, exploitatieadvies en brandveiligheid heeft in haar projecten veel ervaring met digitalisering en ketenoptimalisatie. Onze adviseurs zijn op de voortschrijdende digitalisering voorbereid en continu bezig om in de integrale ontwerp adviezen de digitaliseringsoplossingen in techniek en installaties prioriteit te geven. Wij Denken en Doen!