12-02-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Elektrotechnische Installaties, Werktuigbouwkundige installaties, Brandveiligheid

Elektrotechnische installaties en Brand

brandgevaar3

Overbelasting van elektrische kabels, kortsluiting ten gevolge van slecht geïsoleerde draden en defecte contacten die leiden tot een abnormale weerstand en opwarming zijn enkele van de meest voorname oorzaken van brand door elektriciteit. Installatietechniek E is eigenlijk elektrotechniek, waarbij het allemaal draait om elektrische installaties. Naast het materieel in de meterkast, behoren ook alle componenten die daarop zijn aangesloten daarbij, zoals: kabels, leidingen, schakelaars, buizen, wandcontactdozen en machines.

 

De elektrische installatie van een gebouw is in drie hoofdgroepen te verdelen:

 

1. voeding: dit is de hoofdbeveiliging en de verbruiksmeter.

 

2. installatie: het geheel aan leidingen en toebehoren na de verdeelinrichting.

 

3. verbruikende toestellen inclusief verlichting: alle toestellen die op de elektrische

installatie worden aangesloten. Deze laatste groep worden ook elektrische arbeidsmiddelen genoemd.

 

De totale brandveiligheid van een gebouw is van een groot aantal met elkaar samenhangende factoren afhankelijk, zoals bouwkundige voorzieningen en toegepaste producten, de kwaliteit van de brandpreventie en brandbestrijdingssystemen, en het gebruik van het pand. Elektrotechnische installaties kunnen bij brand zowel een positieve als een negatieve rol spelen. Positief, als ze de brand signaleren en aanwezigen en de brandweer alarmeren. Negatief, als de installaties de gevolgen van een brand verergeren. Vooral oude kabels kunnen de brand voortplanten, conventionele kabels produceren bij brand veel hitte, er ontstaat rook en er komen giftige gassen vrij. Ingenieursbureaus, elektrotechnische installateurs en kabel leveranciers spelen een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van een brand. Natuurlijk werken ingenieursbureaus en installateurs volgens de geldende normen. Daardoor is de kans klein dat de elektrotechnische installatie zelf de oorzaak van een brand is. Een brand die ontstaat buiten de installatie, kan er echter wel voor zorgen dat de installatie en kabels mee gaan branden. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat wat betreft elektrotechnische installaties, de bewustwording van het aspect brandveiligheid meer dan aanwezig is.

 

In Nederland waarborgt de NEN 1010 de veiligheid van elektrotechnische installaties. Het bouwbesluit stelt in het ”Model aansluitvoorwaarden voor elektrische energie” dat elektrische installaties voor laagspanning aan deze norm moeten voldoen. Het is echter een misvatting dat installaties die volgens de norm NEN 1010 zijn aangelegd, veilig zijn bij brand. De NEN 1010 is er namelijk op gericht te voorkomen dat de installatie zelf de oorzaak is van een brand. In de norm is weinig rekening gehouden met brandveiligheid in situaties waarbij een brand door een externe oorzaak ontstaat en overslaat naar de elektrische installatie.

 

Elektrotechnische ingenieursbureaus en installateurs hebben een belangrijke voorlichtende rol. De adviesbureaus hebben de plicht om een onafhankelijk, duurzaam ontwerp advies aan de opdrachtgever uit te brengen,  waarbij brandveiligheid van de installaties in ogenschouw wordt genomen. U verwacht van de DIA Groep technische oplossingen die u zekerheid bieden als het gaat om het creëren van een brandveilige verblijfsomgeving. Slimme, duurzame ideeën die voldoen aan de randvoorwaarden voor een optimaal veiligheidsbeleid.