17-10-2018 blog

EPBD de APK voor gebouwen

Heeft u een airconditioningsystem? Dan is een EPBD keuring verplicht.

Al in 1997 is er tijdens een milieuconferentie in de Japanse stad Kyoto gesproken over de CO₂ uitstoot en de invloed daarvan op het milieu. In het bijzonder de opwarming van de aarde. Om dit te beperken is er een verdrag gesloten: het Kyoto protocol. In het kort houdt dit in dat voor 2020 de CO₂ uitstoot met tenminste:

  • 20% ten opzichte van de uitstoot in 1990 moet zijn teruggedrongen. Europa heeft dit vertaald naar het 20-20-20 EU beleid dat voor het jaar 2020:
  • 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 (zelfs 30% als de omstandigheden dit toelaat);
  • 20% van de energie uit duurzame energiebronnen halen;
  • 20 % meer energie-efficiëntie gerealiseerd moet zijn!

 

Om dit te bewerkstelligen is er een Europese richtlijn gemaakt onder de naam:
EPBD oftewel Energie Performance of Buildings Directive oftewel Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen.

 

Inmiddels zijn we wat jaren verder en ben je, sinds december 2013, als eigenaar (beheerder) of gebruiker van een airconditioningsysteem verplicht om eens in de vijf jaar je airconditioningsysteem (> 12 kW) te laten keuren door een EPBD deskundige. De overheid is in december 2015 gestart met de handhaving hierop en zijn de eerste bedrijven aangeschreven om gecontroleerd te worden of zij aan de verplichtingen hebben voldaan.

 

Dit alles met als doel: per 31 december 2020 moeten alle nieuwe gebouwen nagenoeg energieneutraal zijn. Per 31 december 2018 zijn alle gebouwen waarin overheidsinstanties zijn gevestigd bijna energieneutraal.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in klasse 1, 2 en 3:

  • Klasse 1 airconditioningsysteem: systemen met een totaal op gebouwniveau opgesteld koelvermogen van 12-45 kW;
  • Klasse 2: koel-/koudevermogen van 45-270 kW;
  • Klasse 3: koudevermogen boven de 270 kW.

 

Om te weten wanneer je airconditioningsysteem geïnspecteerd dient te worden zijn instroomschema’s gemaakt:
Systemen van voor 2003 moeten al gekeurd zijn (< december 2014).
Systemen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling maximaal 5 jaar in gebruik zijn, dienen uiterlijk op 30 juni 2016 gekeurd zijn. Alle klasse die na 1 december 2013 in gebruik zijn genomen, dienen uiterlijk binnen 5 jaar gekeurd te worden.

 

Bij een keuring wordt er onder andere gekeken dat er bij bestaande gebouwen eveneens de energieprestatie wordt gehaald die ook aan een nieuw gebouw wordt gesteld. De eisen betreffen: De totale energieprestatie, het adequaat installeren, het juist dimensioneren en inregelen en de controle.

 

Dit betekent ook dat naast het airconditioningsysteem de CV ketel, de circulatiepomp en het regelsysteem aan een regelmatige keuring onderhevig zijn. Er wordt dan onder andere gekeken of de grootte van de ketel correspondeert met de verwarmingsbehoefte van het gebouw.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in een tweetal verschillende keuringen:

  • Inspecteur A omvat de meer praktische handelingen en alle handelingen welke gerelateerd zijn aan de “F-gassen inspectie”. Hierbij ook denkend aan onder andere het distributiedeel van het systeem;
  • Inspecteur B omvat het beoordelen van de door Inspecteur A aangeleverde materialen bestaande uit inspectierapporten van grotere en uit meerdere delen samengebouwde systemen. Uiteindelijk volgt een volledige rapportage en zeker ook aanbevelingen voor kostenefficiënte verbeteringen van de energieprestatie van het gekeurde systeem.

 

De eigenaar(beheerder) is niet verplicht de adviezen genoemd in de rapportage op te volgen. Wel moet hij bij controle het keuringsverslag kunnen aantonen dat voldoet aan de in de REG (Regeling Energieprestatie Gebouwen) gestelde eisen.
Echter zijn er energiebesparende maatregelen aanbevolen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%, dan zullen deze moeten worden uitgevoerd.

Het spreekt voor zich dat een keuring door een onafhankelijk gekwalificeerde deskundige moet worden verzorgd.


DIA Groep heeft gekwalificeerde EPBD-B deskundigen in dienst die dit voor u kunnen verzorgen. Heeft u na bovenstaand te hebben gelezen vragen hoe één en ander verder in zijn werk gaat? En wat dit mogelijk voor u als eigenaar/beheerder/huurder voor consequenties heeft? Neem vrijblijvend contact op met ons bureau en wij helpen u graag verder.