17-11-2020 blog

Het zonnetje in huis

In de media is er veel aandacht gegeven aan de luchtkwaliteit in de Nederlandse scholen. Door de uitbraak van covid-19 en maatregelen in strijd tegen de pandemie werd de luchtkwaliteit in de Nederlandse scholen onder de aandacht gebracht. Eindelijk kan je wel zeggen, iets waar wij vanuit de installatietechniek al jaren mee bezig zijn.

 

De conclusie is snoeihard, de luchtkwaliteit in de Nederlandse scholen is slecht te noemen, enkele uitzonderingen daargelaten. Ook De Installatieadviseur heeft veel scholen bezocht in de afgelopen maanden. Onze conclusie was vaak eenduidig, het voldoet niet. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Aanvullende maatregelen op het op orde te brengen zijn vaak kostbaar. Wat kan je doen binnen het beschikbare budget?

 

Het budget is bij nagenoeg elke school in Nederland een groot struikelblok. En ook met de mogelijke maatregelen die toegepast kunnen worden dien je goed op te letten dat er geen desinvestering wordt gedaan. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) zal uitkomst bieden!

 

Komt u in aanspraak voor de regeling?

Een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbetering, een uitkering om de bouw- en installatiekosten te financieren. Gemeenten vragen deze regeling aan voor de verbetering van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen. Het primair- en voortgezet onderwijs komen in aanmerking. Hierbij is het belangrijk dat het schoolgebouw mede of uitsluitend door het rijk bekostigt dient te worden. Verticale scholengemeenschappen en agrarische opleidingscentra zijn uitzonderingen op deze regel.


Een sporthal of kinderopvang vallen eveneens niet onder de regeling, de SUVIS kan alleen ingezet worden voor het deel van het gebouw waar de school in zit.

De gemeente kan de uitkering eenmalig aanvragen voor één project. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat ingediend kan worden is onbeperkt, met een limiet van maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. De uitkering krijgt u als voorschot.

 

Op welk budget kunt u aanspraak maken?

Vanuit het rijk is een budget vrijgegeven van € 98.717.000. De uitkering is voor maximaal 30% van de totale bouw- en installatiekosten. Er is een onderverdeling gemaakt van de maximale voorschotten op basis van het aantal leerlingen, per project kunt u aanspraak maken op maximaal:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen;
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen;
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen;
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen;
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer.

Als graad wordt het aantal leerlingen genomen dat u als school telde op 1 oktober 2020.

 

Welke aanvullende voorwaarden gelden er?

Naast specifieke uitsluitingen op de regeling zijn er ook voorwaarden gesteld aan de regeling. De specifieke uitkering is bedoeld voor een project waarbij het bestaande schoolgebouw verbouwd wordt. Heeft u een school met deels nieuwbouw? Dan wordt dit deel uitgesloten van de regeling.

U komt in aanmerkingen als u tijdens de verbouwing in de noodzakelijke en energiezuinige maatregelen neem om het binnenklimaat te verbeteren, in elk geval dienen de genomen maatregelen te leiden tot:

 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012;
 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

 

Als de schoolgebouwen nog niet over onderstaande maatregelen beschikken dan moet u met de regeling zorgen voor:

 • Het aanbrengen van kooldioxidemeters in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw. De kooldioxidemeters moeten voldoen aan de in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 genoemde eisen en voorzien zijn van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven.
 • Het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

 

De uitkering kan ook voor andere, niet gespecificeerde, energiebesparende maatregelen gebruikt worden. Deze maatregelen dienen het uiteindelijk energieverbruik en CO2-uitstoot te beperken.

 

Naast technische voorwaarden worden er ook voorwaarden gesteld aan de uitvoering. De bouw- en installatiewerkzaamheden dienen te starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Uiterlijk 31 december 2023 dient de bouw afgerond te zijn.

 

Hoe vraagt u deze regeling aan?

Als schoolbestuur kunt u deze regeling niet zelf aanvragen, dat doet de gemeente voor u. De aanvraag dient in elk geval de volgende zaken te bevatten:

 • Adresgegevens van de school/scholen;
 • Een verklaring waarin u aangeeft dat de ventilatie niet voldoet;
 • Een overzicht van de maatregelen en de luchtverversingscapaciteit of CO2-concentratie nadat de maatregelen zijn genomen;
 • Het aantal leerlingen op 1 oktober 2020;
 • Een begroting;
 • Een tijdsplanning van de werkzaamheden.

 

De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 januari 2021 tot 30 juni 2021. Op volgorde van binnenkomst van juiste aanvragen wordt het beschikbare bedrag verdeelt. Het is zaak dat u samen met uw gemeente de aanvraag zo snel mogelijk verstuurd.

 

Wat doet DIA Groep voor u?

In de aanvraag zijn vier zaken van belang waarin wij u ondersteunen. Op basis van een QuickScan, onderbouwd met CO2-berekeningen, tonen wij aan dat de huidige ventilatie niet voldoet. Aansluitend stellen wij een maatregelen lijst op om de luchtverversing en CO2-concentraties op orde te brengen in overeenstemming met de voorwaarden gesteld aan de regeling. Deze maatregelen worden begroot en voorzien van een planning met de verwachte bouwtijd. De Installatieadviseur bereid de stukken zover voor dat deze ook gebruikt kunnen worden om uw installateur aan het werk te zetten.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.