28-11-2023 | blog | Verduurzamen, Brandveiligheid, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Nieuwbouw, Renovatie

Kennis leidt tot Innovatie

innovation2

Bedrijven op een High Tech Campus of Sciencepark hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: nieuwe technologieën en toepassingen ontwikkelen die oplossingen helpen bieden voor maatschappelijke problemen en vraagstukken én deze succesvol introduceren in de markt.  Eén van de toch wel meest bekende is de High Tech Campus Eindhoven, maar bijvoorbeeld Kennispark Twente en TU Delft Science Park zullen bij menigeen werkzaam in de technische branche zeker ook een belletje doen rinkelen.

 

Kennis wordt steeds meer als productiefactor gezien en neemt een steeds belangrijkere plaats in naast de drie traditionele factoren arbeid, natuur (grondstoffen) en kapitaal. Door het toepassen van kennis is innovatie mogelijk, dat op zijn beurt weer leidt tot nieuwe producten, diensten of processen en daarmee economische groei mogelijk maakt. Steeds meer bedrijven kiezen voor een open aanpak als het gaat om innovatie. Het overgaan van gesloten innovatie naar open innovatie is een cultuuromslag. Voor open innovatie is samenwerking in de keten cruciaal. Op een campus of science park vindt ruimtelijke clustering van kennisgerelateerde bedrijven, kennisinstellingen en ondersteunende organisaties plaats en dit is bij uitstek geschikt om kennis om te zetten in innovatie, mits er actieve kennisuitwisseling plaatsvindt. De ontwikkeling van science parks in Europa is duidelijk geïnspireerd door de ervaringen in de Verenigde Staten. Al in de jaren ‘50 is daar het eerste science park ontstaan in Californië, nu bekend als Silicon Valley. In Nederland kwamen in de jaren ‘80 de eerste initiatieven van de grond.

 

Nieuwe industrie richt zich op technologie en innovatie binnen de kaders van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen, waardoor de beschikbaarheid van werk verschuift in de richting van kennisintensieve sectoren, of de toelevering aan deze sectoren. Deze verschuiving vereist aanpassingen in de arbeidsmarkt, in scholing en in de investeringen die ondernemers en de overheid doen. Waar technologische vernieuwing en innovatie belangrijke sleutelwoorden geworden zijn in de Nederlandse economie, is de manier van duurzaam innoveren even belangrijk. Ook hier is een verschuiving te zien van lineaire procesinnovatie naar open innovatie. Innovatie is niet langer een gestroomlijnd proces dat zich binnen de muren van een bedrijf afspeelt, maar het is een continu proces waarbij meerdere belanghebbenden (kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en ondersteunende bedrijven) samenwerken aan nieuwe producten, processen of diensten. Om tot nieuwe innovaties te komen is kennis nodig. Kennis die zich bevindt bij bedrijven en kennisinstellingen. Vooral de combinatie van kennis leidt tot innovaties.

 

In de praktijk zullen afgestudeerden van de opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde en experts die al ervaring hebben in deze vakgebieden, elkaar in de praktijk tegenkomen. Om als de DIA Groep een adviesbureau op het gebied van installatieadvies,  exploitatieadvies en brandveiligheid het volledige spectrum aan kennis en ervaring te kunnen aanbieden bij opdrachtgevers, is een multidisciplinaire team hierbij van groot belang. Een trackrecord dat vastgoedprojecten in diverse sectoren laat zien (cultureel-zorghotel-onderwijs-industrieel vastgoed), gestapelde woningbouw en kantoorhuisvesting onderstreept de diversiteit om als adviseur de opdrachtgevers kennis te laten maken met innovatieve, duurzame oplossingen. Kennis resulterend in Innovatie.