29-04-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties, Verduurzamen, Smart Building

Nieuwe maatregelen net congestie

Alle paden naar een betaalbaar, betrouwbaar en CO2-vrij energiesysteem laten zien dat de rol van elektriciteit verder zal groeien. Elektrificatie is voor veel energievragers in onder andere de gebouwde omgeving een belangrijke verduurzamingsoptie omdat elektriciteit vanuit verschillende bronnen, zoals zon en wind, goedkoop, lokaal en duurzaam kan worden geproduceerd. Dit maakt ons energiesysteem betaalbaar en onafhankelijk van het buitenland. De NVDE benadrukt dan ook het belang van het doorzetten van het Landelijk Actieprogramma Net Congestie en het vaststellen en uitvoeren van eenzelfde programma voor de laagspanningsnetten. Het sneller verzwaren van de netten heeft daarbij prioriteit. Omdat de doorlooptijden voor netverzwaring lang zijn en het elektriciteitsnet vooral op de pieken vol is, is efficiënter gebruik van het net nodig. Netverzwaring is de goedkoopste en meest structurele oplossing voor net congestie. Helaas zien wij dat netverzwaringsprojecten aanlopen tegen lange doorlooptijden. Het bouwen kost vaak twee tot drie jaar, terwijl de vergunningverlening kan oplopen tot wel acht jaar. Daarnaast loopt de aanleg van elektriciteitsnetten vertraging op door stikstofbelemmeringen. Een wrange situatie, want elektriciteitsnetten faciliteren duurzame energieprojecten die juist resulteren in lagere stikstof- en CO2-emissies.

 

RePowerEU

De Europese Commissie heeft via RePowerEU en de recent aangenomen herziening van de hernieuwbare energierichtlijn (RED) ingezet op kortere procedures voor hernieuwbare energie en energie-infrastructuur. De vergunningverlening mag niet langer dan 24 maanden in beslag nemen, en in aangewezen “acceleration areas” voor hernieuwbare projecten maximaal 12 maanden. Ook is het van belang om op grote schaal onorthodoxe maatregelen te nemen voor het verzwaren van de elektriciteitsnetten. Bijvoorbeeld het inzetten van het voorkeursrecht om de energietransitie sneller te realiseren. Realiseer een tijdelijke ontheffing en op lange termijn een stikstofvrijstelling voor de aanleg van elektriciteitsnetten en andere duurzame energieprojecten die netto stikstof reduceren. De energietransitie draagt bij aan het creëren van stikstofruimte en reductie van broeikasgasemissies.

 

Energie Hubs

Faciliteer bedrijven en burgers om het elektriciteitsnet (samen) slimmer te gebruiken. Naast het verzwaren van het net, moeten we het net ook efficiënter benutten. Net congestie doet zich op piekmomenten voor. Er is dus nog capaciteit buiten deze piekmomenten om. Er wordt gewerkt aan tal van aanpassingen om dit slimmer gebruik te faciliteren. Veel van deze acties vragen naast aanpassingen in wet- en regelgeving, ook aandacht voor de uitvoering. Er liggen onder meer veel kansen voor ondernemers om slim samen te werken in een energiehub op bedrijventerreinen. Stel een beleidspakket op voor energie hubs om ondernemers voldoende investeringszekerheid te bieden. Een studie van RHDHV in opdracht van de NVDE en Platform Verduurzaming Bedrijventerreinen laat zien dat

bedrijven sneller kunnen verduurzamen door op te trekken in de vorm van een energiehub waarin processen onderling op elkaar worden afgestemd en energie wordt uitgewisseld, waardoor verduurzaming mogelijk is met bestaande infrastructuur. Er is nationaal en flexibel beleid nodig om voldoende investeringszekerheid te bieden aan partijen binnen een energiehub. Zij kunnen door samen te werken in meerdere gevallen met de bestaande netcapaciteit uit de voeten. Daarom roept de NVDE op tot een beleidspakket voor het realiseren van energie hubs op bedrijventerreinen om voldoende investeringszekerheid te bieden aan ondernemers.

 

Voor bedrijven gaat afschakelen en warmteopslag hand in hand, daarom is ook aandacht nodig voor opslagmogelijkheden. Slim aanstuurbare technische installaties kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van net congestie, zoals e-boilers en batterijen. Dit soort flexibel regelbare technologieën kunnen op de juiste momenten elektriciteit opslaan en aan het net onttrekken of terugplaatsen op het net. Zet daarom in op de ontwikkeling van flexibel inzetbare eenheden die elektriciteit kunnen opslaan en produceren.

 

De DIA Groep Slimme, energiezuinige en comfortabele gebouwen.

Het kan. Altijd. Als onafhankelijke installatieadviseurs kijken wij altijd verder, breder en dieper. Wij zorgen met DIA Installatie Advies voor slimme gebouwen die werken. Gebouwen die energiezuinig en zelfs volledig energieneutraal zijn.

image3