07-02-2024 | blog | Nieuwbouw, Renovatie, Smart Building, Verduurzamen, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Smart Energy Hubs

In een Smart Energy Hub (SEH) komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk, dat de opwek, de opslag en het verbruik steeds in een onderlinge balans brengt. Daarmee bieden ze een oplossing voor de volle elektriciteitsnetten die ontstaan door de toename van de productie van duurzame energie.

 

De elektriciteitsnetten zitten op steeds meer plekken vol, waardoor er geen capaciteit meer is om nieuwe duurzame energie-installaties aan te sluiten. Bestaande bedrijven kunnen hierdoor niet uitbreiden of verduurzamen en nieuwe bedrijven kunnen zich niet vestigen. Smart Energy Hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en zorgen voor slimme regie over de opwekking, de opslag en het verbruik. Een lokaal netwerk koppelt opwek direct aan gebruik, waardoor het hoofdnet wordt ontzien. Deze lokale uitwisseling voorkomt dat het elektriciteitsnet wordt overbelast. Daarnaast legt een decentrale oplossing de basis voor een duurzame energievoorziening voor bedrijven, vervoer en de gebouwde omgeving – zonder dat daarvoor extra netaansluitingen of netverzwaringen nodig zijn. Voor nu zijn SEH's het enige antwoord op de vraag hoe we de enorme belasting op het elektriciteitsnet kunnen verlagen.

 

Installatie- en exploitatie adviseurs die klanten bedienen in de vastgoedsector leveren duurzame, integrale energiebesparende ontwerpen juist om ook door het toepassen van de juiste elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties hun opdrachtgevers het handvat te bieden om daadwerkelijk een positieve rol te spelen in de energietransitie. Bestaande gebouwen en nieuwbouw; elk gebouw kan niet om een positieve bijdrage heen zodat de doelstellingen in Nederland  behaald kunnen worden. In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Daarnaast is door de lidstaten van de Europese Unie (EU) met elkaar afgesproken dat in 2030 minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam moet zijn opgewekt.

 

Ondertussen kunnen netbeheerders de vraag naar netaansluitingen voor duurzame elektriciteit niet langer bijbenen. Samen met ruim een dozijn andere partijen (waaronder Techniek Nederland) hebben zij al in januari 2022 een oproep aan de overheid gedaan om de grootste knelpunten op het transportnet op te lossen: het Actieteam Netcapaciteit. We zullen het vooral slimmer moeten doen, hetzij door energiecirculariteit, hetzij door het verbruik slimmer op de vraag af te stemmen. Zowel flexibiliteit als integratie van systemen zijn cruciaal. Dat vereist meer samenwerking tussen marktpartijen: van installatie-adviseurs en installateurs tot aannemers en projectontwikkelaars. De installatieadviseur inventariseert de daadwerkelijke energiebehoefte van het gebouw en de gebruikers van dat gebouw. Deze adviseur kijkt ook naar een slimme verdeling per 24 uur van de energiebehoefte en de opslagmogelijkheden van energie indien die behoefte in een bepaalde tijdspanne of in een bepaald seizoen fluctueert. Hoe kan je energie opslaan voor later gebruik? Samenwerking tussen marktpartijen en de overheid is uiteraard van groot belang voor het energietransportnet. Ondernemers zullen tot energie-ondernemers moeten uitgroeien. Voor de overheid ligt er ook een rol als regisseur: jaarlijkse aanpassing van wet- en regelgeving en een landelijk energieplan voor 2030 en verder, waarin de keuzes op gebied van ruimtelijke ordening, energiebronnen en economische structuur inzichtelijk worden. De overheid is een belangrijke factor in het proces.

 

Willen we de transitie versnellen, dan moeten we eerst en vooral weten wat onze eindgebruikers willen en energiemanagementsystemen gaan toepassen en/of aanpassen. Op verschillende niveaus – van de afstemming van protocollen voor installaties en apparatuur, gebouwen en terreinen, tot aan het transportnet – is nauwe samenwerking een vereiste. In een SEH zijn technieken voor opwek, opslag en energiemanagement slim aan elkaar gekoppeld. Maatwerk waar het advies van een onafhankelijke, transparante installatieadviseur om de hoek komt kijken. 

 

De DIA Groep - Eerst Denken, Dan Doen!