13-05-2024 | blog | Renovatie, Nieuwbouw, Werktuigbouwkundige installaties, Elektrotechnische Installaties

Tekort aan ingenieurs bedreiging voor een duurzame wereld

Voorzitters en rectoren van de technische universiteiten en overige technische onderwijsinstellingen in Nederland hebben zeker oog voor problemen die de internationale instroom van studenten op sommige plekken oplevert.  Denk hierbij onder andere aan het huisvesten van de studenten. Tegelijk bestaan er grote zorgen dat Nederland dezelfde fout zou kunnen maken als in Denemarken, door de internationale instroom van studenten over de gehele linie drastisch in te perken, zonder oog voor de nu al bestaande tekorten aan vaktechnisch personeel in verschillende sectoren. Dat kan Nederland zich niet veroorloven. We hebben alle technische talenten nodig, zowel uit Nederland als van daarbuiten, en van MBO tot HBO en WO niveau. In dat licht zijn er ook zorgen over forse bezuinigingen op onderwijs en wetenschap.

 

Meer ingenieurs nodig voor duurzame energie

 

Nederland staat voor grote maatschappelijke transities in onder andere de energieproductie,  klimaat, digitalisering, veiligheid en huisvesting. Om deze transities te realiseren, is kennis nodig vanuit bètatechnische, sociale, medische en geesteswetenschappen. Ingenieurs spelen daarin een beslissende rol omdat zij technologieën ontwikkelen die onmisbaar zijn voor succesvolle transities, net als de samenwerking met anderen om deze technologieën te laten landen in de maatschappij. We leiden in Nederland echter niet genoeg technici op, ook in vergelijking met de ons omringende landen. Van de 37 OESO-landen staat Nederland 27e in het percentage afgestudeerde masters in de techniek (8,7%). Dat moet anders. De universiteiten met opleidingen in het technisch domein en de onderwijsinstellingen op MBO en HBO niveau willen  hierin graag hun verantwoordelijkheid nemen en meer ingenieurs opleiden. Dat is een grote uitdaging omdat er ook tekorten zijn in andere sectoren (zorg, onderwijs), maar hard nodig, om - samen met alle anderen - de transities te kunnen realiseren.

 

Meer Nederlandse studenten nodig in bètatechnische opleidingen

 

De natuurlijke aanwas van Nederlandse studenten daalt al jaren. Nederlandse scholieren kiezen steeds minder vaak voor een bètatechnisch profiel en daarbinnen steeds minder vaak voor een technische vervolgopleiding. Het is noodzakelijk dit tij te keren, door bij kinderen al op jonge leeftijd de interesse voor techniek aan te wakkeren en bètatechnisch onderwijs sterker onderdeel te laten zijn van het primair en voortgezet onderwijs. Bovendien moeten scholieren in het voortgezet onderwijs meer dan nu,  gestimuleerd worden een technische vervolgopleiding te kiezen, bijvoorbeeld door bètavakken aantrekkelijker te maken en te laten zien dat je als ingenieur een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Andere landen laten zien dat dit mogelijk is. In buurland Duitsland bijvoorbeeld, ligt het percentage MSc-afgestudeerden in de techniek twee keer zo hoog als in Nederland (19,1%).

 

Internationale studenten en een open internationale blik zijn onmisbaar voor Nederland

 

De demografie van Nederland en de tekorten in meerdere sectoren betekenen dat de tekorten in de techniek niet opgelost kunnen worden met alleen Nederlandse studenten en ingenieurs. Internationale instroom blijft onmisbaar, ook in bacheloropleidingen. Cijfers laten zien dat binnen de techniek relatief veel internationale studenten na hun studie in Nederland blijven werken. Deze internationale talenten zijn onmisbaar en Nederland kan het zich dus praktisch gezien niet veroorloven om technische bacheloropleidingen weer volledig of grotendeels Nederlandstalig te maken, zoals bepleit door sommigen.

 

Nederland stond en staat eigenlijk altijd bekend om zijn open, internationaal georiënteerde houding, belangrijk voor het aantrekken van talent dat we zo hard nodig hebben. Opgemerkt kan worden dat de discussie over het beperken van het Engels in het wetenschappelijk onderwijs leidt tot twijfel bij internationaal talent om naar Nederland te komen, en dat internationale studenten en wetenschappers in Nederland zich afvragen of ze niet beter elders een baan kunnen gaan zoeken. Zo doen we in korte tijd onze goede reputatie als aantrekkelijke plek voor internationaal talent teniet, waarna we decennia nodig hebben om dat weer op te bouwen.

 

Investeren in onderwijs en onderzoek loont

Uit literatuur is bekend dat investeren in onderwijs en wetenschap loont. Ook een studie uit 2022 in opdracht van de 4TU Federation liet zien dat elke euro aan overheidsinvestering in de TU’s negen euro aan bruto toegevoegde waarde in de Nederlandse economie oplevert. In de modellen die het CPB gebruikt om verkiezingsprogramma’s door te rekenen, worden investeringen in de wetenschap echter alleen als kosten meegenomen en worden de baten achterwege gelaten. Hierdoor lijkt bezuinigen op onderwijs en wetenschap misschien een logische keuze, maar zal dit de samenleving uiteindelijk enorm veel geld kosten.

 

De DIA Groep trekt graag ingenieurs aan om ons team te versterken. Wij denken in mogelijkheden en zoeken uit wat het beste past. Daarbij hebben we het lef en de vakkennis om met vernieuwende alternatieven te komen. Installatie advies, exploitatie advies en brandveiligheid waarbij vakexperts  ervan overtuigd zijn dat een project gaat over de technische uitdagingen in het gebouw. Omdat dingen beter kunnen. Efficiënter. Milieuvriendelijker. Energiezuiniger. Robuuster. Goedkoper. Slimmer. Comfortabeler. Duurzamer. Toekomstbestendiger.

 

hydrogen gcfb2d3b41 2