17-06-2024 | blog | Nieuwbouw, Elektrotechnische Installaties, Renovatie, Smart Building, Verduurzamen

Waarom is energiemanagement belangrijk?

Door energiemanagement zijn organisaties in staat om hun energieverbruik te monitoren en te begrijpen. Het monitoren van het energieverbruik is belangrijk omdat het helpt om onnodig verbruik te ontdekken en aan te pakken. We stappen door de energietransitie geleidelijk over van een vraaggestuurd naar een aanbodgestuurd energiesysteem. Om net congestie te voorkomen is het belangrijk zoveel mogelijk energie te gebruiken op het moment dat deze voorhanden is. Energiemanagementsystemen kunnen daarbij helpen. Vanwege de energietransitie neemt de vraag naar stroom toe. Maar ons elektriciteitsnet kan die toenemende vraag niet aan: er ontstaat net congestie. Bedrijven die willen verduurzamen, uitbreiden, verhuizen of juist beginnen, krijgen daarom van de netbeheerder te horen dat daarvoor geen ruimte is op het net. De beperkte capaciteit vraagt om de vorming van smart energy hubs, waarin bedrijven samenwerken om de beschikbare energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Bijvoorbeeld door hun productietijden op elkaar af te stemmen. Daarvoor is energiemanagement essentieel.

 

Ener­giema­na­ge­ment is het beheren en beheersen van de ener­gie­huis­hou­ding van een gebouw. Het omvat alle aspecten die nodig zijn om energie effi­ciënt te gebruiken. Ook de in- en verkoop van energie horen hierbij. Het verza­melen en in beeld brengen van de ener­gie­stromen in een ener­gie­mo­ni­to­ring­sys­teem geeft de beno­digde inzichten en is daarmee een onmis­bare tool. Aan de hand van de verkregen inzichten worden de nodige acties genomen; hand­matig of geautomatiseerd.

 

Een ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem geeft je de beno­digde inzichten en aan de hand daarvan kunnen de nodige acties worden genomen. Dit kunnen hand­ma­tige acties zijn, maar steeds vaker gaat dit automatisch. Moderne instal­la­ties zoals PV, EVCS en ener­gie­op­slag­sys­temen spelen daarin een belang­rijke rol. Plan, Do, Check, Act (Deming circle) is het devies. Ener­giema­na­ge­ment is geen éénma­lige actie, maar een continu lopend proces.

 

De doel­stel­ling

De tech­ni­sche oplossingen die nodig zijn voor ener­giema­na­ge­ment volgen uit de doel­stel­ling die je hebt. Wie heeft welke inzichten nodig, waar en waarom? En hoe moet dit dan tech­nisch inge­richt worden? Het waarom wordt over het alge­meen bepaald door regel­ge­ving, certi­fi­ce­ringen, een tech­ni­sche systeem­grens of een finan­ciële drijf­veer. EPBDIII, Breeam, BENG, meld­plicht ener­gie­be­spa­ring en erkende maat­re­gelen zijn voor­beelden van regel­ge­ving en certi­fi­ce­ringen waarbij ener­giema­na­ge­ment direct of indi­rect aan de orde is en ener­gie­mo­ni­to­ring als tool wordt ingezet. Ook de nieuwe NEN1010 deel 8 geeft hand­vatten voor dit onder­werp.

 

Verplicht softwaresysteem voor kantoorgebouwen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Kantoorgebouwen (ook wel utiliteitsgebouwen) met een verwarmings- of airconditioningsystemen met een vermogen van meer dan 290 kW zijn verplicht vanaf 2026 een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) te gebruiken.De EPBD III schrijft voor dat de energieprestatie van technische bouwsystemen wordt gecontroleerd en gedocumenteerd, als deze nieuw geïnstalleerd, vervangen of verbeterd worden. De installateur moet de documentatie aan de gebouweigenaar afgeven. Deze kan daarvoor gebruikmaken van een standaard documentatie format. Dit wordt opgenomen in de digitale Rekentool Energieprestatie Installaties voor de berekening van de energieprestatie van technische bouwsystemen. In de EPBD III-regeling worden eisen opgenomen waaraan de documentatie minimaal moet voldoen.De EPBD III vereist dat er zelfregulerende apparatuur wordt aangebracht voor het reguleren van de temperatuur in aparte verblijfruimtes. De zelfregelende apparatuur moet automatisch de verwarmings- en koeling output aanpassen bij wisselingen in de binnentemperatuur en op basis van andere parameters, zoals vooraf ingevoerde instellingen.Deze verplichting is van toepassing bij nieuwbouw en bij bestaande bouw, wanneer één van de centrale warmtegeneratoren of een derde of meer van de afgifte lichamen (meestal radiatoren) wordt vervangen. Is het gebouw aangesloten op stadsverwarming? Dan geldt de verplichting wanneer de afleverset wordt vervangen. De verplichting vervalt als de kosten van de zelfregulerende apparatuur meer dan 20% bedragen van het technisch bouwsysteem voor ruimteverwarming.

 

Gebouwautomatiserings- en controlesystemen

Deze systemen moeten in staat zijn om:

 

Het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de bijsturing ervan mogelijk te maken;

De energie-efficiëntie van het gebouw te toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen op te sporen, en de beheerder van de voorzieningen of technische installaties te informeren over de mogelijkheden om dit te verbeteren;

De communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk te maken. Ook moeten de systemen interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendom technologieën, toestellen en fabrikanten.

 

De ingenieurs van de DIA Groep hebben veel ervaring met het ontwerpen van onafhankelijk, duurzaam installatieadvies op het gebied van energiemanagement. Zowel bij renovatie als nieuwbouw en in alle sectoren van de vastgoedmarkt. Ga samen met ons de uitdaging aan om passende oplossingen te creëren met de blik op de toekomst!