16-02-2023 | blog | Integratie, Elektrotechnische Installaties, Renovatie, Werktuigbouwkundige installaties, Verduurzamen

Wijziging wet- en regelgeving voor koude- en klimaattechniek

In 2023 wordt de wet- en regelgeving voor koude- en klimaattechniek gewijzigd. Een aantal wijzigingen zijn binnen de vastgoedmarkt wel bekend, echter het is raadzaam om meer precies te bekijken wat er dit jaar is gewijzigd of zal gaan wijzigen. De impact van deze wijzigingen leidt tot acties die ondernomen moeten worden binnen uw vastgoedportefeuille.

 

Label C

De meest bekende wetswijziging van allemaal, label C. Per 1 januari 2023 dienen alle kantoorgebouwen een geldig label C te hebben. Label C betekent een maximum primair fossiel energiegebruik van 225 kWh per m2 per jaar. Deze dient volgens de NTA8800 bepaald te zijn. Voldoet uw gebouw niet aan deze eisen? Dan mag uw gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt.

Op 1 juli 2022 was al bekend dat de helft van de kantoren nog niet voldeed aan de gestelde eis. Vanwege de drukte op de markt adviesmarkt, de leveringsproblemen van componenten en de hoeveelheid kantoren is de realiteit op dit moment dat een groot deel van de kantoorvoorraad nog steeds niet voldoet. Hoe de handhaving op het niet voldoen aan het verplichte energielabel eruitziet is nog niet bekend.

 

Nog geen actie ondernomen? Wacht de handhaving niet af en start vandaag nog!

Schakel ons direct in!

Vul hieronder je gegevens in,
wij nemen snel contact met je op

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.

Momentje...

Bedankt voor je offerte-aanvraag.

Wij komen snel bij je teurg. 

CO-Certificering

Maakt uw vastgoed nog gebruik van gasverbrandingsinstallaties? Heeft u hiervoor een onderhoudspartij? Let op dat vanaf 1 april 2023 uw onderhoudspartij dient te beschikken over een CO-certificaat. Het CO-certificaat stelt dat er geen werkzaamheden meer verricht mogen worden zonder CO-certificering. De certificering heeft betrekking op alle installatie- en servicemonteurs, ze dienen te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO.

 

Werkzaamheden welke vallen onder deze CO-certificering zijn het installeren, repareren en onderhouden van Cv-ketels en warmwatertoestellen zelf. Ook het inbedrijfstellen en de kanalen voor de luchttoevoer en rookgasafvoer vallen onder de certificering.

Uw installatie- en/of onderhoudspartij dient te beschikken over BRL6000-25. De BRL6000-25 stelt eisen aan:

-       De uit te voeren werkzaamheden en controles op de uitgevoerde werkzaamheden;
uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van uw personeel, en legimitatie bij de klant;

-       Beschikbaarheid van hulpmiddelen en meet- en beproevingsmiddelen;

-       Wijze waarop om moet worden gegaan met geconstateerde overschrijdingen;

-       De interne kwaliteitsbewaking met behulp van een (digitaal) kwaliteitshandboek.

Omgevingswet

De omgevingswet is de nieuwe wet voor ruimte ontwikkeling en zal per 1 juli 2023 in werking treden. De omgevingswet omvat kaders, uitgangspunten en hoofdlijnen die worden uitgewerkt in 4 algemene maatregelen van bestuur. Deze 4 algemene maatregelen van bestuur zijn:
Het omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Het Omgevingsbesluit regelt in aanvulling op de wet onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden. Ook regelt dit besluit wat de betrokkenheid is van andere bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs bij de besluitvorming en een aantal op zichzelf staande onderwerpen, zoals de milieueffectrapportage.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat, samen met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het besluit, voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. Het bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit besluit bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

 

Hiermee zijn ook de PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl van toepassen. Vooral kijkend naar de PGS 13 Nieuwe Stijl welke maatregelen omvat waarmee de risico’s van ammoniak als koudemiddel in koelinstallatie en warmtepompen te beheersen zijn.

β€œDe dienstverlening van DIA Groep is onderscheidend omdat ze vanuit een onafhankelijke hoek advies geven over wat goed is voor je bedrijf. Doordat er geen direct belang is, zijn de eventuele pijnpunten sneller bloot gelegd.”

ERIK-JAN GINGJAAR algemeen directeur Postillion Hotels Nederland

Energiebesparingsplicht
De energiebesparingsplicht is in 2019 ingevoerd en bestaat uit de informatieplicht en mogelijk de EED-auditplicht. De informatieplicht is een verplichting waarbij ieder bedrijf met een elektriciteitsverbruik van minstens 50.000 kWh en/of een gasverbruik van 25.000 m3 eens in de vier jaar een melding dient te maken van de energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. 

Omdat de energiebesparingsplicht in 2019 in is gegaan bestaat de kans dat u in 2023 voor een nieuwe ronde informatieplicht staat. Wat is er sinds 2019 veranderd in uw situatie? In ieder geval wordt vanaf 2023 de onderzoekplicht toegevoegd. Deze geldt alleen als u een energieverbruik heeft van >10.000.000 kWh en/of een gasverbruik van >170.000 m3 per jaar. Naast de energiebesparende maatregelen dienen ook de CO2 reducerende maatregelen vermeld te worden.